PostHeaderIcon Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie superwizji

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu

Ul. Ogrodowa 2a  58-306 Wałbrzych

tel./fax 74/846 75 58,  74/840 82 96

NIP 886-29-80-331                                                                                                              Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Nr sprawy: SOWiIK/210/2/2016                                           Wałbrzych, dnia 25.04.2016r.

 

 

                                                                                                          Według rozdzielnika

                                                                                  ………………………………………………..

                                                                                                   / Nazwa i adres Wykonawcy /

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

dla zamówienia pod nazwą:

„Przeprowadzenie superwizji dla osób prowadzących odziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Dolnego Śląska”

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późń.zm.) Zamawiający –


                                                                                                                                                          Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu

Ul. Ogrodowa 2a  58-306 Wałbrzych
tel./fax 74/846 75 58,  74/840 82 96

 

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

 1.opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie cyklu sesji superwizyjnych, dla osób prowadzących odziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, na terenie Dolnego Śląska, dla grupy do 10 osób, czas trwania max. 8 godzin, na okres od 5 do 8 miesięcy, łącznie od 15 do 25 spotkań.

 

2. termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2016 r.

3. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki jn.

1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadają certyfikat superwizora;

2)posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze;

3)dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej;

5)Przedmiot zamówienia będzie realizowany w co najmniej dwóch miejscach wskazanych przez Oferenta, usytuowanych na terenie Dolnego Śląska, zaakceptowanych przez Zamawiającego, w terminach i godzinach ustalonych harmonogramem (między 9.00 a 19.00).

 

4. Prosimy o podanie ceny brutto za godzinę zegarową realizacji zamówienia, na formularzu Oferty, załączonym do zapytania ofertowego.

5. W propozycji cenowej prosimy zawrzeć oświadczenie, że oferent posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę i dysponuje wymaganymi uprawnieniami, aby wykonać zamówienie zgodnie z prawem.

6. Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie domagał się od oferenta udokumentowania kwalifikacji osób mających prowadzić przedmiot zamówienia.

7. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Dyrektor Ośrodka tel. 074 846 75 58, 074 840 82 96, od godz. 8.00 do godz.14.00.

8. Termin związania ofertą: 30 dni.

9.Termin i miejsce składania ofert : 16.05.2016 r. do godziny 12.00 - liczy się data wpływu (w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, pok. 202, ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych) lub pocztą/przesyłką kurierską. Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględnione. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia.

 

10. Opis sposobu obliczenia ceny – najniższa zaoferowana cena  - 100%

 

11. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: do 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Dopuszczalne są rachunki lub faktury częściowe np. wystawiane w systemie miesięcznych rozliczeń wykonanej usługi.

 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia i wyboru wykonawcy bez podania przyczyn.

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 poz. 1240 z późn. zm.).

 

 

Załączniki:

 

 1.Druk oferty cenowej

   Małgorzata Jankowska-Rzepka

               Dyrektor SOWiIK

 

….……………………………………………

Podpis Zamawiającego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

.....................................................    

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                     .............................................................

                                                                                                                 (miejscowość i data)

 

 

Nr sprawy: SOWiIK/210/2/2016

 

O F  E  R  T  A      C E N O W A

dlaSpecjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

Ul. Ogrodowa 2a  58-306 Wałbrzych

 

Nawiązując do Zapytania  ofertowego z dnia  25.04.2016r. w sprawie wykonania zamówienia pod nazwą:

 

 „Przeprowadzenie superwizji dla osób prowadzących odziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Dolnego Śląska”

 

 

oferujemy wykonania  zamówienia  na warunkach niniejszej oferty:

 1.Nazwa Wykonawcy:

 

..................................................................................................................................

 2.Adres Wykonawcy:

 

...................................................................................................................................

 

REGON: .............................................                  NIP: .............................................

 

Numer telefonu ....................................., Numer teleksu /fax ....................................

 

Dokument  rejestrowy ................................................................................................

                                                           ( aktualny w załączeniu)

3.Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za ………... zł (brutto) za godzinę zegarową.

4.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:  do dnia ........................... r.

5.    Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy ........................... gwarancji jakości oraz rękojmi. /jeżeli dotyczy/

 

6. Oświadczam (-y), że spełniam (-y) warunki udziału w postępowaniu określone  przez
      Zamawiającego:

1)Osoba, która będzie realizowała przedmiot zamówienia spełnia kryteria określone w punkcie 3 zapytania ofertowego

2)Posiadam/y niezbędną wiedzę  i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałemi osobami   zdolnymi  do wykonania zamówienia 

3)Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

 7.Oświadczam (-y), że zdobyłem (-liśmy) wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz, że wyceniłem wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

 8.Oświadczam (-y), że .......................................................................................................

                                                                                                          (nazwa firmy Wykonawcy)

     nie jest w stanie likwidacji.

 9.Oświadczam (-y), że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie toczy się postępowanie upadłoś         

 

10.Oświadczam (-y), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania w sprawie zamówienia publicznego.

 

11.Oświadczam (-y), że uważam (-y) się za związanego (-nych) ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego.

 

12.Oświadczam(-y), że w przypadku wyboru  naszej  oferty , zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym, informującym o wynikach  / jeżeli dotyczy / .

 

                                                                                      

Załączniki do oferty:

1...............................................................................................................................

2...............................................................................................................................

3...............................................................................................................................

 

 

 

 

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-04-28 12:48:27
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-04-28 14:57:59
Odsłon: 40
Dziennik zmian
 

PostHeaderIcon ODDZIAŁYWANIA KOREKCYJNO – EDUKACYJNE

ODDZIAŁYWANIA KOREKCYJNO – EDUKACYJNE

 DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

 

W ramach funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie realizowane są oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc.

Prowadzone są one w celu:

 1. powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
 2. rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
 3. kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
 4. uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
 5. zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
 6. zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
 7. uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Kierowane są w szczególności do:

 1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.

 

Odbywają się one poza siedzibą Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej , tj. w:

 • Dział Profilaktyki Uzaleznień i Interwencji Kryzysowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ul. G.Roweckiego 3 
Udział w zajeciach odbywa sie po wczesniejszym ustaleniu terminu spotkania pod numerem telefonu 796 717 014 lub 74 846 75 58.

 

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-03-01 20:18:54
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-03-01 21:23:00
Odsłon: 2776
Dziennik zmian